Persoonscontrole Bedrijfscontrole Inzage API

Welkom bij de beheerapplicatie van ELENA

 

 

ELENA
Met behulp van ELENA is het erg eenvoudig om te controleren of een huurder geregistreerd staat in de ELENA database. Een huurder kan om verschillende redenen in ELENA geregistreerd staan, bijvoorbeeld vanwege wanbetaling of niet gemelde schade. Klik hier voor de volledige lijst van registratieredenen.

Maak van het registeren van twijfelachtige huurders, of het controleren ervan, een vaste gewoonte. Het registeren van twijfelachtige zakelijke of particuliere huurders is eenvoudiger dan ooit. Daarmee beperk u niet alleen uw bedrijfsrisico maar ook dat van uw collega-verhuurondernemers.


Kosten
Aan het registreren van onbetrouwbare huurders of het controleren van de ELENA database zijn voor BOVAG Verhuur- en deelautobedrijven geen kosten verbonden.
Vanuit de ELENA omgeving kunnen ook andere databases gecontroleerd worden, denk aan het insolventieregister of de Kamer van Koophandel. Aan de toegang tot de andere databases kunnen kosten verbonden zijn, ook moet u hiervoor apart geautoriseerd worden. De eventuele kosten voor het raadplegen van aanvullende databases worden eenvoudige verrekend via een tegoed.

Inloggen
Inloggen bij de beheerapplicatie van ELENA doet u op het BOVAG ledenportaal http://mijn.bovag.nl/ middels uw Mobi ID

Het in bezit zijn van een van een Mobi-ID is daarbij onmisbaar. Klik hier voor meer informatie over Mobi-ID.

 

Nog geen toegang tot ELENA?
Om gebruik te kunnen maken van ELENA kunt u contact opnemen met de BOVAG ledenservice.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de servicedesk.
Telefoon 085 024 05 21 of email servicedesk@elena.nl

 


 

Bedrijfscontrole

Elena voorziet u van informatie over de betrouwbaarheid, kredietwaardigheid en het betaalgedrag van personen en/of bedrijven.
Dit geeft meer inzicht in met wie u te maken heeft en of er wellicht met het nakomen van afspraken in de toekomst problemen zijn te verwachten.
Door het gebruik van Elena weet u vooraf met wie u zaken doet.

 

  Basis Basis plus Standaard Uitgebreid
ELENA database*        
Algemene bedrijfsgegevens        
Locatiefoto en kaart        
Faillissementen en insolventies        
BTW-nummercontrole        
Risicorating        
Betaaltermijn        
Betaalgedrag historie        
Bestuurders / Directeuren        
Kredietadvies        
Holding / Aandeelhouders        
Drie jaar balansdata        
Vijf jaar balansdata        
Vijf jaar balansdata holding        
Dochter en zusterbedrijven        
Bedrijven van bestuurder / directeuren        
Aanvullende informatie kredietbeoordelingen        
Bedrijfsstructuur en historie        

* Terugkoppeling uit de verschillende databases vindt alleen plaats indien u hiervoor een overeenkomst heeft afgesloten

KvK uittreksel
Officieel KVK uittreksel bedrijf real-time (nieuw) en historisch.

 

 

Bedrijfscontrole
Er zijn meerdere types bedrijfscontroles beschikbaar. De meest uitgebreide bedrijfscontrole geeft een zeer nauwkeurig beeld van de kredietwaardigheid en de structuur van het bedrijf, zusterbedrijven, gedeponeerde balans, winst- en verliesrekeningen van de afgelopen vijf jaar, bestuurders die een bevoegdheid hebben en de bedrijfsmatige verbintenis met andere bedrijven.

Maatwerk bedrijfscontroles zijn ook een mogelijkheid. 

 

 

BTW-nummer controle
De BTW-nummer controle geeft inzage in de geldigheid van het BTW-nummer, algemene bedrijfsgegevens en de rechtsvorm.

 

 

MKB controle
De MKB controle is speciaal ontwikkeld voor het controleren van eenmanszaak, VOF of maatschappen. Naast kredietwaardigheid en de structuur van het bedrijf vindt een controle plaats op het betaalrisico van de vennoten.

 

 

UBO controle
De UBO controle geeft u inzage in welke natuurlijke perso(o)n(en) de Ultimate Beneficial Owner (Uiteindelijke belanghebbende) is/zijn van het bedrijf.

 

 

Acceptatie van bedrijfsmatige klanten
Middels de acceptatietoets is het mogelijk om op basis van 22 onderdelen het accepteren van nieuwe bedrijfsmatige klanten in te regelen.

 

 

Monitoring van bestaande klanten
Middels de monitoring module is het mogelijk op dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse basis bedrijven te monitoren op positieve en negatieve veranderingen van bedrijfsstructuur en kredietwaardigheid.

 

Bedrijfscontrole Producten

 
 

KvK uitreksel
Met het online uittreksel KvK van Elena krijgt u inzage in de registratie van een onderneming.

Resultaten
- Algemene bedrijfsgegevens
- Bedrijfsstructuur en bestuurders
- Tekenbevoegde namens de onderneming

 

 

Basis bedrijfscontrole
De basis bedrijfscontrole van Elena controleert de algemene bedrijfsgegevens en het financiële risico van het bedrijf.

Resultaten
- Algemene bedrijfsgegevens
- Rechtsvorm
- Risicorating
- Kredietadvies

 

 

Standaard bedrijfscontrole
De standaard bedrijfscontrole van Elena controleert de algemene bedrijfsgegevens en het financiële risico van het bedrijf.

Resultaten
- Algemene bedrijfsgegevens
- Risicorating
- Betaalgedrag
- Kredietadvies
- Eigen vermogen
- Liquide middelen
- Holding / Moedermaatschappij weergave
- Faillissementen en insolventies
- Ondercuratelestellingen
- ELENA registraties

 

 

Uitgebreide bedrijfscontrole
De uitgebreide bedrijfscontrole van Elena vult de hierboven beschreven standaard bedrijfscontrole aan met de volgende
resultaten:
- Gedeponeerde balans, winst- en verliesrekeningen
van de afgelopen drie jaar
- De opbouw van de taakverdeling binnen een organisatie
- De persoon die een mandaat uitoefent in een vennootschap
of vereniging, die zich bezighoudt met een exploitatie of met verrichtingen van winstgevende aard

 

 

BTW-nummer controle
De BTW-nummercontrole geeft inzage in de geldigheid van het BTW-nummer, algemene bedrijfsgegevens en rechtsvorm.
 

Note:

Voor het controleren van een eenmanszaak, VOF of maatschap is het raadzaam een MKB Check uit te voeren in plaats van een basis, standaard of uitgebreide bedrijfscontrole. De basis, standaard of uitgebreide bedrijfscontrole geven slechts beperkt inzage in kredietwaardigheid van een eenmanszaak, VOF of maatschap.

 

Persoonscontrole

Elena voorziet u van informatie over de betrouwbaarheid, kredietwaardigheid en het betaalgedrag van personen en/of bedrijven. Dit geeft meer inzicht in met wie u te maken heeft en of er wellicht met het nakomen van afspraken in de toekomst problemen zijn te verwachten. Door het gebruik van Elena weet u vooraf met wie u zaken doet.   Basis Basis plus  Standaard  Uitgebreid  Volledig 
ELENA database*          
Failissementen en insolventie          
Curatele en onderbewindstelling          
Geldigheid ID-document          
Locatiefoto en kaart          
Persoonsonderzoek / Tenaamstelling          
Telefoonnummervalidatie          
Adresonderzoek          
Adresvalidatie          
Adresinformatie          
Statistische buurtinformatie          
Kredietwaardigheidstoetsing persoon          
Kredietwaardigheidstoetsing adres          
Kredietwaardigheidstoetsing postcode          
Kadaster / Vastgoed informatie          
Fraudedetectie          
Bedrijfsinformatie          
PEP- en sanctielijst          

Terugkoppeling uit de verschillende databases vindt alleen plaats indien u hiervoor een overeenkomst heeft afgesloten

Basis persoonscontrole
De basis persoonscontrole controleert of de persoons- of adresgegevens geregistreerd staan op een branche waarschuwingsregister.

 


Persoonscontrole basis plus
De basis plus controle controleert naast de persoons- of adresgegevens ook of er insolventies en ondercuratelestellingen bekend zijn

 


Standaard persoonscontrole
Naast de resultaten uit de basis persoonscontrole geeft de standaard persoonscontrole weer welke informatie er bekend is over de opgegeven persoon en het opgegeven adres.

 

 

Uitgebreide persoonscontrole
Als toevoeging op de resultaten uit de standaard persoonscontrole controleert de uitgebreide persoonscontrole op het betalings-risico en de kredietwaardigheid van de opgegeven persoon, adres en postcode.

 

 

ID-documentnummercontrole
De ID-documentnummercontrole controleert of het document staat geregistreerd als geldig, gestolen of verlopen.

 

 

PEP en Sanctie controle
De  PEP en Sanctie controle geeft weer of de persoon voorkomt op één van de PEP-lijsten (politiek prominent persoon), sanctielijsten en  negatieve media.

 

 

Acceptatie van personen als klanten
Middels de acceptatietoets is het mogelijk om op basis van 22 onderdelen het accepteren van nieuwe personen als  klanten in te regelen.

 

Monitoring
Middels de monitoring module is het mogelijk op dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse basis personen te monitoren op negatieve veranderingen.

Persooncontrole Producten

 Basis persoonscontrole
De basis persoonscontrole van Elena controleert of de persoons- of adresgegevens geregistreerd staan. U ziet of de data van de gecontroleerde persoon reden tot twijfel geeft.

 

Standaard persoonscontrole
De standaard persoonscontrole van Elena controleert welke informatie er bekend is over de opgegeven persoon en het opgegeven adres, naast de basis persoonscontrole.

 

Uitgebreide persoonscontrole
De uitgebreide persoonscontrole van Elena controleert het betalingsrisico en de kredietwaardigheid van de opgegeven persoon, adres en postcode, naast de controles uit de standaard persoonscontrole. Welke betalingservaringen zijn er bekend van de opgegeven persoon? Is deze persoon in aanraking geweest met een deurwaarder of incassobureau? Is deze persoon betrokken bij faillissementen, insolventies of ondercuratelestellingen?

Resultaten
Kredietwaardigheidstoetsing
- Persoon
- Adres
- Postcode
- Persoon- en adresgegevens
- Tenaamstelling
- Adresonderzoek
- Adresvalidatie
- Adresinformatie
- Telefoonnummervalidatie
- Faillissementen en insolventies
- Ondercuratelestellingen
- ELENA registraties

 

 

Optioneel: ID-documentnummercontrole
ID-documentnummercontrole biedt u de mogelijkheid het
documentnummer te controleren. U krijgt te zien of het document staat geregistreerd als niet geldig, gestolen of verlopen.
 

Contact

Bedrijfsnaam: ELENA  Download brochure
Postbus: 1100
Postcode: 3980 DC
Plaats: Bunnik
Algemeen telnr.: +31 (0)85 024 05 21
E-mail: info@elena.nl